Utleiebetingelser

VILLA OF ANGELS leies ut for kortere og lengere perioder gjennom hele året. Ved booking av «restperioder» mindre enn 45 dager før ankomst, kan spesielle rabatter påregnes.

BINDENDE RESERVASJONEN/BOOKING og inngått leieavtale bekreftes og er endelig når forhåndsleien er innbetalt, og leieavtalen er sendt utleier i utfylt stand. 20 % av leiebeløpet betales ved booking, det resterende 90 dager før ankomst. Depositum på 15 % av leiebeløpet, med minimum kr. 5000,- må være innbetalt 30 dager før ankomst. Ved booking mindre enn 90 dager før ankomst betales hele leiebeløpet og depositum ved booking.

ANSVARLIG LEIETAKER må være en person over 25 år. Formell leietager kan gjerne være et firma, så lenge det finnes en ansvarlig på firmaets vegne som signerer leieavtalen. Villa of Angels kan ikke leies videre til tredje person. Antall beboere må ikke overstige antallet som er oppgitt i avtalen uten at dette er avtalt med utleier på forhånd.

LEIEPERIODEN kan variere, men minimum er 3 dager. Det er ingen bestemt ankomstdag, og leieperioden kan være fleksibel, men det mest vanlige er hele kalenderuker. Innsjekk og utsjekk er normalt som hotell kl. 12.00 og kl. 15:00, men kan tilpasses etter avtale.

INNSJEKK OG UTSJEKK. Vår lokale representant vil møte gjestene i villaen ved ankomst, og gå gjennom villaen og dens utstyr og tekniske funksjoner.

SENGETØY, HÅNDKLÆR OG BADEKÅPER inngår i leieavtalen.

OPPVARMET BASSENG opp til 28 – 30 grader inngår i leieforhold 15. oktober til 1. mai.

UTVASK etter endt leieforhold inngår i leieprisen, men det forventes normal orden og renslighet underveis i leieforholdet.

BEHANDLING AV VILLAEN i leieperioden. Det forutsettes at leietaker sørger for normal orden og renslighet under oppholdet, at villaen forlates ryddet, uten søppel, med møbler og utstyr på plass og at dekketøy mm som ikke er vasket opp, er satt i oppvaskmaskinene

KLAGER – dersom det er noen – må fremsettes løpende (uten ugrunnet opphold). Vi strekker oss langt for å sørge for at alle forhold skal være perfekte og i samsvar med forhåndsinformasjon, men kan ikke holdes ansvarlig for forhold som er utenfor vår kontroll/ force majeure.

LEIEPRIS vil variere gjennom året, og gis på forespørsel basert på hvor mange beboere som skal inngå i leieforholdet. Prisen. Villaen kan leies av færre personer enn det er kapasitet til, og som bare vil benytte færre soverom enn 8. Men hele villaen inngår i leieforholdet, og det vil kun være ett leieforhold av gangen.

DEPOSITUM Depositumet er 15% av leiesummen og minimum kr. 5000,-. Depositumet skal dekke skader utover normal slitasje som eventuelt skjer i leieperioden. Ved skader som overstiger depositumet, kan leietager i grove tilfeller bli etter fakturert. Villa of Angels er forsikret mot skader, men leietagere kan bli gjort ansvarlig for alle skader og hærverk. Vi anbefaler derfor leietagere å ha forsikringer som gir dekning for skader den reisende kan påføre 3 part. Depositum returneres leietager senest 30 dager etter avreise, med fratrekk av eventuelle konstaterte skader elle mangler.

ENDRING av leieperioden kan skje dersom det er mulig med grunnlag i ledige dager eller perioder. Avbestilling helt eller delvis eller reduksjon av leieperioden senere enn 6 måneder før leiestart er ikke mulig, og gir utleier rett til å ta dekning i innbetalt leie for det leie tap som måtte oppstå.Utleier kan i tillegg søke dekning av leie tap for den aktuelle leieperiode, dersom ikke nytt leieforhold kan etableres. Det anbefales at leietaker tegner forsikring som dekker kostnaden dersom avbestillingen skyldes sykdom eller skade. Leieavtalen er inngått med grunnlag i et konkret antall personer/beboere. Dette antall kan ikke endres uten etter konkret avtale med utleier. Reduksjon av antall personer mindre enn 3 måneder før ankomst, kan ikke påregnes å medføre reduksjon i avtalt samlet leiebeløp.

SKADER på villaen i leieperioden som skyldes leietaker, dekkes av leietaker. Leietaker forplikter seg til å ta godt vare på boligen og forlate den i samme stand som ved ankomst. Dersom det skulle oppstå en vesentlig skade, dvs ut over et knust glass eller annen mindre forhold, må utleier umiddelbart meldes dette på telefon eller mail. På vegne av utleier vil utleieres representant ha tilgang til villaen for å vurdere skaden og få utført nødvendige reparasjoner eller erstatte det som er skadet. Leietakere må ikke selv forsøke å reparere en skade. Vi anbefaler leietager å ha reiseforsikring eller annen dekning i norsk selskap som dekker eventuelle skader.

ERVERVSVIRKSOMHET må ikke skje i villaen i leieperioden. Ved misbruk av villaen eller vesentlige brudd på leieavtale eller leiebetingelser, må villaen forlates omgående. I et slikt tilfelle vil innbetalt leie og depositum ikke bli refundert.

AVBESTILLING som skjer mer enn 6 måneder før leieperiodens starter, medfører refundering av innbetalt forskuddsleie, fratrukket 10 % av leieavtalens totalleie. Ved avbestilling mindre enn 6 måneder før innsjekkdato, refunderes ikke den innbetalte forskuddsleie. Utleier kan i tillegg søke dekning av leie tap for den aktuelle leieperiode, dersom ikke nytt leieforhold kan etableres. Det anbefales at leietaker tegner forsikring som dekker kostnaden dersom avbestillingen skyldes sykdom eller skade.

Villa Properties AS

Adresse: Fridjof Nansens Plass 8, 0160 Oslo.

Telefon: +47 920 38 838

E-post: post@villaofangels.no