Utleiebetingelser

VILLA OF ANGELS leies ut for kortere og lengere perioder gjennom hele året. Ved booking av "restperioder" mindre enn 45 dager før ankomst, kan spesielle rabatter påregnes.

BINDENDE RESERVASJONEN/BOOKING og inngått leieavtale bekreftes og er endelig når forhåndsleien er innbetalt, og leieavtalen er sendt utleier i utfyllt stand. 20 % av leiebeløpet betales ved booking, det resterende 90 dager før ankomst. Depositum på 15 % av leiebeløpet, med minimum kr. 5000,- må være innbetalt 30 dager før ankomst. Ved booking mindre enn 90 dager før ankomst betales hele leiebeløpet og depositum ved booking.

ANSVARLIG LEIETAKER må være en person over 25 år. Formell leietager kan gjerne være et fima, så lenge det finnes en ansvarlig på firmaets vegne som signerer leieavtalen.Villa of Angels kan ikke leies videre til tredje person. Antall beboere må ikke overstige antallet som er oppgitt i avtalen uten at dette er avtalt med utleier på forhånd. 

LEIEPERIODEN kan variere, men minimum er 3 dager. Det er ingen bestemt ankomstdag, og leieperioden kan være fleksibel, men det mest vanlige er hele kalenderuker. Innsjekk og utsjekk er normalt som hotell kl. 12.00 og kl. 15:00, men kan tilpassess etter avtale. 

INNSJEKK OG UTSJEKK. Vår lokale reresentant vil møte gjestene i villaen ved ankomst, og gå gjennom villaen og dens utstyr og tekniske funksjoner.  

SENGETØY, HÅNDKLÆR OG BADEKÅPER inngår i leieavtalen.

OPPVARMET BASSENG opp til 28 - 30 grader inngår i leieforhold 15. oktober til 1. mai.

UTVASK etter endt leieforhold inngår i leieprisen, mend et forventes normal orden og renslighet underveis i leieforholdet. 

BEHANDLING AV VILLAEN i leieperioden. Det forutsettes at leietaker sørger for normal orden og renslighet under oppholdet, at villaen forlates ryddet, uten søppel, med møbler og utstyr på plass  og at dekketøy mm som ikke er vasket opp, er satt i oppvaskmaskinene 

KLAGER - dersom det er noen - må fremsettes løpende (uten ugrunnet opphold). Vi strekker oss langt for å sørge for at alle forhold skal være perfekte og i samsvar med forhåndsinformasjon, men kan ikke holdes ansvarlig for forhold som er utenfor vår kontroll/ force majeure.

LEIEPRIS vil variere gjennom året, og gis på forespørsel basert på hvor mange beboere som skal inngå i leieforholdet. Prisen. Villaen kan leies av færre personer enn det er kapasitet til, og som bare vil benytte færre soverom enn 8. Men hele villaen inngår i leieforholdet, og det vil kun være ett leieforhold av gangen.  


DEPOSITUM Depositumet er 15% av leiesummen og minimum kr. 5000,-. Depositumet skal dekke skader utover normal slitasje som eventuellt skjer i leieperioden. Ved skader som overstiger depositumet, kan leietager i grove tilfeller bli etterfakturert. Villa of Angels er forsikret mot skader, men leietagere kan bli gjort ansvarlig for alle skader og herværk. Vi anbefaler derfor leietagere å ha forsikringer som gir dekning for skader den reisende kan påføre 3 part. Depositum returneres leietager senest 30 dager etter avreise, med fratrekk av eventuelle konstaterte skader elle mangler.

ENDRING av leieperioden kan skje dersom det er mulig med grunnlag i ledige dager eller perioder. Avbestilling helt eller delvis eller reduksjon av leieperioden senere enn 3 måneder før leiestart er ikke mulig, og gir utleier rett til å ta dekning i innbetalt leie for det leietap som måtte oppstå. Leietager anbefales å tegne egen reiseforsikring som dekker kostnadene ved sykdomsforfall eller annen årsak til avbestilling. Leieavtalen er inngått med grunnlag i et konkret antall personer/beboere. Dette antall kan ikke endres uten etter konkret avtale med utleier. Reduksjon av antall personer mindre enn 3 måneder før ankomst, kan ikke påregnes å medføre reduksjon i avtalt samlet leiebeløp.  

 

SKADER på villaen i leieperioden som skyldes leietaker, dekkes av leietaker. Leietaker forplikter seg til å ta godt vare på boligen og forlate den i samme stand som ved ankomst. Dersom det skulle oppstå en vesentlig skade, dvs ut over et knust glass eller annen mindre forhold, må utleier umiddelbart meldes dette på telefon eller mail. På vegne av utleier vil utleieres representant ha tilgang til villaen for å vurdere skaden og få utført nødvendige reparasjoner eller erstatte det som er skadet. Leietakere må ikke selv forsøke å reparere en skade. Vi anbefaler leietager å ha reiseforsikring eller annen dekning i norsk selskap som dekker eventuielle skader. 

ERVERVSVIRKSOMHET må ikke skje i villaen i leieperioden. Ved misbruk av villaen eller vesentlige brudd på leieavtale eller leiebetingelser, må villaen forlates omgående. I et slikt tilfelle vil innbetalt leie og depositum ikke bli refundert.

AVBESTILLING som skjer mer enn 6 måneder før leieperiodens starter, medfører refusjon av alle innbetalte beløp. Ved avbestilling etter denne tid vil innebtalte beløp kunne tas til dekning av leietap dersom ikke andre leieforhold kan etableres. Vi anbefaler at leietaker tegner forsikring som kan dekker tapet dersom avbestillingen skyldes sykdom eller skade.